ชื่อผู้ใช้  
รหัสผ่าน  
        
                                    สมัครสมาชิก
 
 
Thrifty Car Rental
 
 

       
   

นายสุขธรรม
ปานศรี
ประธาน กต.ตร.

   
         
     
  รศ.นพ.ปิยะ
เนตรวิเชียร

รองประธาน กต.ตร.

(ผอ.รพ.เกษมราษฎร์ ประชาชื่น)
  พ.ต.อ. ปรีชา
กองแก้ว

รองประธาน กต.ตร

(ผกก.สน.ประชาชื่น)
 
         
พ.ต.ท. ดํารงศักดิ์
จันทร์ดี

คณะกรรมการ

(รอง ผกก.ป. สน.ประชาชื่น)
พ.ต.ท.กิตติ์
ยังมี

คณะกรรมการ

(รอง ผกก.สส. สน.ประชาชื่น)
พ.ต.ท.รัฐชัย
ศรีวิชัย

คณะกรรมการ

(รอง ผกก.จร. สน.ประชาชื่น)
พ.ต.ท. ศักดิพัฒน์
เหรียญทอง

คณะกรรมการ

(รอง ผกก.(สอบสวน) สน.ประชาชื่น)
ด.ต. ฮิม
พันธ์กลาง

คณะกรรมการ

(ผบ.หมู่ (จร.) สน.ประชาชื่น)
         
   
  นายสมรัตน์
เข็มศิริ

คณะกรรมการ

(ผู้อํานวยการส่วนควบคุม ประจําศาลอาญา เรือนจําพิเศษ กรุงเทพมหานคร)
นางสาวศศิชา
ทับทิม

คณะกรรมการ

(ผู้ช่วยผู้อํานวยการ เขตจตุจักร)
นายนินนาท
ทองมา

คณะกรรมการ

(ผู้บริหารทีม ๑๐ ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร)
 
         
   
  นายสิทธิกิตติ์
รัชตะทรัพย์

คณะกรรมการ กต.ตร.
นายวีรเทพ
พิโรโรจน์

คณะกรรมการ กต.ตร.

นางนิภาพร
ซื่อสัตย์
คณะกรรมการ กต.ตร.

 
         
     
  นางจินดา
สุวรรณจินดา

คณะกรรมการ กต.ตร.
  นายบัณฑิต
พรพิทักษ์ชัยกุล

คณะกรรมการ กต.ตร.
 
         
     
  นางสาวปารณีย์
รัตนสิทธิ์ภาคย์

คณะกรรมการ กต.ตร.
  นายสงคราม
ทิมสถิตย์

คณะกรรมการ กต.ตร.
 
         
       
    ร.ต.ท.คํานวน
พรมทา

รอง สว.(ธร.)

(เลขานุการฯ)
   
         
     
  ร.ต.อ.ศิลปชัย
แวววงค์

รอง สวป.ฯ

(ผู้ช่วยเลขานุการฯ)
  ร.ต.ท.สมหมาย
โง้วสกุล

รอง สว.สส.

(ผู้ช่วยเลขานุการฯ)