ชื่อผู้ใช้  
รหัสผ่าน  
        
                                    สมัครสมาชิก
 
 
Thrifty Car Rental
 
 

วัตถุประสงค์

การที่สถานีตำรวจนครบาลประชาชื่น ได้จัดทำเอกสารบรรยายสรุปขึ้นมีวัตถุประสงค์สำคัญดังนี้
     1. เป็นการศึกษารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ สถานที่ประเภทต่างๆ แหล่ง ชุมชน สถานเริงรมย์ แหล่งอาชญากรรม และสภาพภูมิประเทศต่างๆ แล้วนำมารวบรวมจัดทำเป็นหนังสือนี้ขึ้นใช้เป็นข้อมูลมาตรฐาน นำมาศึกษาวิเคราะห์ ประกอบการพิจารณาวางแผนป้องกันและปราบปรามอาช- ญากรรม ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจนครบาลประชาชื่น ให้ได้ผลมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ และถูกต้องทันสมัยอยู่เสมอ
     2. เพื่อให้ทราบถึงสถานภาพกำลังพล จำนวนยานพาหนะ อาวุธ เครื่องมือสื่อสาร ของสถานีตำรวจนครบาลประชาชื่น
     3. เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการบริหารงาน ภายในสถานีตำรวจ และแผนการปฏิบัติภารกิจของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ
     4. เพื่อให้ทราบถึงจำนวนประชากรและสถานภาพอาชญากรรม ภายในเขตพื้นที่สถานีตำรวจนครบาลประชาชื่น
     5. เพื่อให้ทราบถึงปัญหาข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา และการจัดสวัสดิการเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ


วิสัยทัศน์

      การบริหารงานตามนโยบายรัฐบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองบัญชาการ ตำรวจนครบาล และกองบังคับการตำรวจนครบาล 2
      พัฒนาบุคลากร มอบหมายหน้าที่ให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ พร้อมจัดการสวัสดิการให้อย่างเหมาะสม
      พัฒนาองค์กรให้ทันสมัยอยู่เสมอ มีความโปร่งใส
      คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นอันดับต้น
      ให้การบริการกับประชาชนเสมือนเป็นญาติมิตรเท่าเทียมกัน
      ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบได้

     สน.ประชาชื่น....มีวิสัยทัศน์ (VISSION) นำ สน.ประชาชื่นมุ่งสู่ความเป็นเลิศในด้านการการบริการภายใต้กรอบกิจกรรม โครงการโรงพักเพื่อประชาชนทำให้ประชาชนเชื่อมั่น และศรัทธาใน สน.ประชาชื่น เพื่อให้เมื่อใดก็ตามที่ประชาชนในเขตพื้นที่มี เหตุเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือจะนึกถึงตำรวจ สน.ประชาชื่นเป็นอันดับแรก


พันธกิจ

     1. ถวายอารักขารักษาความปลอดภัยองค์พระมหากษัตริย์ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศ์ศานุวงศ์
     2. การป้องกันปราบปรามอาชญากรรม โดยให้ประชาชน ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ รับข้อเสนอแนะ และข่าวสาร ปราบปรามผู้ มีอิทธิพล มือปืนรับจ้าง การเอารัดเอาเปรียบกันในสังคม
     3. บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ให้ความเป็นธรรม และเสมอภาค
     4. จัดระเบียบสังคม ให้อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย โดยมุ่งเน้นให้ สังคม ปลอดจาก อบายมุข ยาเสพติด สิ่งเสพติด และสิ่งผิดกฎหมาย โดย มุ่งหวังให้สังคมอยู่ได้อย่างสงบสุข
     5. อำนวยและควบคุมการจราจร ประชาสัมพันธ์เส้นทางเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและลดการเกิดอุบัติเหตุในการใช้รถใช้ถนน รวมทั้งบังคับใช้กฎ- หมายอย่างเคร่งครัด
     6. อำนวยความยุติธรรมในทางอาญา โดยยึดหลักนิติธรรมและเสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคม
     7. รักษาความมั่นคงและรักษาความสงบเรียบร้อยในราชอาณาจักร ต่อต้านการก่อการร้าย การก่อวินาศกรรมทุกรูปแบบ รวมถึงการก่อให้เกิด ความวุ่นวายในสังคมในรูปแบบต่างๆ ที่ผิดกฎหมาย
     8. ปฏิบัติงานทุกอย่างให้เป็นไปตามพันธะสัญญาที่ทางสถานีตำรวจให้ไว้กับประชาชน และข้าราชการตำรวจด้วยกันเอง


ยุทธศาสตร์

การบริหารงานยุคใหม่ นโยบายกำหนดโดยผู้ปฏิบัติ (มีส่วนร่วม) ทางสถานีตำรวจมีส่วนคิดนโยบายต่างๆ ร่วมกัน โดยผ่านคณะทำงานพัฒนาแต่ ละสายงาน

     1. ด้านถวายอารักขารักษาความปลอดภัย
          ถวายความปลอดภัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมราชินีนาถ พระบรมวงศ์ศานุวงศ์ และพระราชอาคันตุกะ ให้ได้รับความปลอดภัย สูงสุด และบรรลุวัตถุประสงค์ การรักษาความปลอดภัยพระราชอาคันตุกะ และบุคคลสำคัญ พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการข่าวสาร การนำ เทคโนโลยี่มาใช้

     2. ด้านการงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
          วิเคราะห์สถานภาพอาชญากรรม โครงการมาตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมที่ประทุษร้ายต่อทรัพย์สินทุกชนิด มาตรการป้องกัน อาชญากรรมเชิงรุก ได้แก่ การตรวจยึดรถต้องสงสัย พิทักษ์เด็กและเยาวชน การปกป้องโบราณวัตถุ ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.สุราฯ ประชาชนมีส่วนร่วม ป้องกันปราบปราม การปรับสภาพแวดล้อมให้ปลอดอาชญากรรม รวมถึงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการสายตรวจ สน.ประชาชื่น และห้องปฏิบัติการ ตชส.

     3. ด้านการจัดระเบียบสังคม
          ป้องกันปราบปรามอบายมุข ป้องกันปัญหายาเสพติด เพื่อคุ้มครองสิทธิ เด็ก เยาวชน และสตรี และป้องกันหาบเร่แผงลอย

     4. ด้านการปราบปรามผัมีอิทธิพล
          ปราบปรามผู้มีอิทธิพลทุกประเภท และปราบปรามกลุ่มมือปืนรับจ้าง

     5. ด้านการควบคุมและจัดการจราจร
          ศึกษาปัญหาจราจรในพื้นที่และพื้นที่ต่อเนื่อง (WORK SHOP) แก้ปัญหาจราจรในเชิงรุก ได้แก่ เพิ่มผิวการจราจร บังคับใช้กฎหมาย สร้างวินัยจราจร ประชาสัมพันธ์ด้านการจราจร เน้นการให้บริการ และอำนวยการจราจร รวมถึงเพิ่มศักยภาพตำรวจจราจร พิจารณาเรื่องการให้ บริการและบังคับใช้กฎหมายให้เหมาะสม และให้ใช้สื่อทำการประชาสัมพันธ์ทุกอย่าง

     6. ด้านอำนวยความยุติธรรม
          ทำตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด ผู้บังคับบัญชาจะต้องทำการตรวจสำนวนและเข้าช่วยเหลือ ควบคุมและตรวจสำนวน 48 ชั่วโมง และตามห่วงระยะเวลาที่กำหนด ตรวจสอบ เร่งรัด สั่งการ สำนวนที่ค้าง ตรวจสอบงานสำนวนคดีที่ไปถึงอัยการและศาล ให้ความเป็นธรรม ยุติธรรม กับบุคคลที่เกี่ยวข้องในคดี ควบคุมการให้บริการกับประชาชนอย่างเสมอภาค ดำเนินการขอเปลี่ยนหมายจับที่มีอยู่เดิมต่อศาล และมีการประเมินผล การปฏิบัติ

     7. ด้านความมั่นคง
          การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงในราชอาณาจักร การจัดทำแผนเผชิญเหตุ มอบหมายผู้รับผิดชอบ มีการซ้อมแผน สร้างแนว ร่วมในการหาข่าว มีการเข้าร่วมซ้อมควบคุมฝูงชน มีการอบรมการสืบสวนหาข่าวแก่ตำรวจ ประชาชน และเอกชน ใช้ผู้ชำนาญการตรวจพิสูจน์ นำ เทคโนโลยีมาจัดเก็บข้อมูล และจัดทำประวัติข้อมูลและชั้นความลับอย่างเป็นระบบ

แนวทางในการทำงาน ยึดหลัก 4 ประสาน คือ ชุมชน ตำรวจ รัฐ (เขต) และภาคเอกชน
ยุทธศาสตร์ในการทำงาน ต้องเข้าถึงประชาชนในชุมชน ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อตำรวจและความสงบสุขของสังคม คือเป้า- หมายของ สน.ประชาชื่น และตำรวจทุกคนต้องร่วมกันปฏิบัติให้บรรลุผลการดำเนินการที่เป็นรูปธรรม